Algemene Voorwaarden Dermis Health Group
Deze voorwaarden bestaan uit 2 delen:
1: Algemene bepalingen
2: Algemene aanvullende bepalingen Skinuals
Algemene bepalingen:
Artikel 1- Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt met de in dit artikel aangeduide begrippen, klein of met een hoofdletter, zowel in
enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Dermis Health Group, met de handelsnamen Skinuals en KIVH,
zoals in dit document beschreven, en alle daarvan deel uitmakende documenten;
Aanbod: het aanbod op 1) de website van Skinuals en/of Skinuals social media ten behoeve van de verkoop en/of levering
van één of meerdere Skinuals Producten en/of Diensten in de breedste zin van het woord aan Klanten en/of 2) de website
van KIVH en/of KIVH social media voor Opleidingen, Producten en/of Diensten, in de breedste zin van het woord, welke uit,
(onder andere) Afstandsonderwijs en/of Contactonderwijs kunnen bestaan, georganiseerd en aangeboden door KIVH;
Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs op afstand, waarbij de docent/trainer van KIVH en/of Skinuals en de Klant gebruik
maken van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Bestelling: een door de Klant geplaatste bestelling betreffende een Product-, Dienst- en/of Opleidingsaanbod van KIVH
en/of Skinuals;
Contactonderwijs: vorm van persoonlijk onderwijs en sociale interactie, waarbij de docent/trainer van KIVH en/of Skinuals
en de Klant zich fysiek in dezelfde ruimte bevinden;
Content: Content is de Inhoud die beschikbaar wordt gemaakt voor een online of offline medium. Content is er in tekst,
beeld, geluid en/of combinaties daarvan. Denk aan: video’s, artikelen, infographics, animaties, foto’s en
geluidsfragmenten, maar bijvoorbeeld ook aan augmented reality.
Dag: kalenderdag;
Derde: door KIVH en/of Skinuals ingeschakelde derde waarmee Skinuals en/of KIVH samenwerkt en welke partij bepaalde
werkzaamheden in opdracht van Skinuals/KIVH en/of ten behoeve van de Klant verricht;
Dermis Health Group: Dermis Health Group, ingeschreven bij de KvK onder nummer 7768335 8 en handelend onder de
handelsnaam/handelsnamen ‘Skinuals’ en ‘KIVH’ (Kennisinstituut voor Voeding & Huid) en gebruiker van deze Algemene
Voorwaarden;
Diensten: een transactie van KIVH en/of Skinuals naar de Klant waarbij een niet materieel goed wordt geleverd, zoals het
spreken op congressen en het schrijven van teksten voor Klanten;
Distributeur: een gecontracteerde Klant die een Producttraining van Skinuals heeft gevolgd, binnen 30 dagen na de
startdatum van de Producttraining de distributieovereenkomst heeft getekend en geretourneerd, een order heeft
geplaatst en alle gevraagde noodzakelijke gegevens heeft aangeleverd;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geleverd en geproduceerd en worden;
Duurovereenkomst: een Overeenkomst gesloten na aanbod en aanvaarding van KIVH en/of Skinuals voor een bepaalde
periode;
KIVH: KIVH staat voor ‘Kennisinstituut voor Voeding & Huid’, een handelsnaam van Dermis Health Group;
KIVH Website: website www.kivh.nl van KIVH (Kennisinstituut van Voeding & Huid) en alle gerelateerde subdomeinen,
beheerd door KIVH;
Klacht: een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.
Klant: 1) de rechtspersoon die bij KIVH/Skinuals een (Maatwerk)Opleiding, Dienst en/of Product in de breedste zin van het
woord afneemt en/of 2) elk natuurlijk persoon handelend in uitvoering van zijn bedrijf en beroep en rechtspersoon
waarmee Skinuals een Overeenkomst heeft gesloten m.b.t. de verkoop van (Skinuals) producten;
Licentie : De licentie is de overeenkomst waarbij aan de licentienemer het recht wordt verleend om gebruik te maken van
intellectuele eigendomsrechten van Skinuals en/of KIVH.
Maatwerk Opleiding: een Opleiding die specifiek voor een Klant door KIVH wordt ontwikkeld en verzorgd in besloten kring,
met een door de Klant aangewezen groep deelnemers;
Opleiding(en): een door KIVH verzorgde opleiding, Maatwerkopleiding, studie, (web)cursus, training, her- of bijscholing,
event, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere
module(s) en/of meerdere opleidingsjaren en kan uit Afstandsonderwijs en/of Contactonderwijs bestaan;
Onderwijsmateriaal : documentatie, opleidingsmateriaal, instructiemateriaal, lesmateriaal, of enig ander materiaal, in
welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding;
Overeenkomst: overeenkomst gesloten tussen Klant en Skinuals en/of KIVH welke betrekking hebben op het Aanbod,
bijvoorbeeld een distributieovereenkomst van Skinuals of bevestigde inschrijving voor een Opleiding;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen Klant en Skinuals en/of KIVH en waarbij uitsluitend gebruik
is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek,
zoals elektronische communicatie (waaronder e-mail);
Partij(en): Skinuals en/of KIVH, als onderdeel van Dermis Health Group en Klant gezamenlijk;
Product(en): door Skinuals en/of KIVH aan de Klant verkochte en/of geleverde Skinuals/KIVH producten en/of Diensten uit
het Aanbod (anders dan Opleidingen), waaronder begrepen de Voedingssupplementen;
Producttraining : Voor de Distributeurs van de Skinuals Producten is een eerste producttraining vereist. De data van de
producttrainingen staan vermeld op de Skinuals Website.
Skinuals: een handelsnaam van Dermis Health Group;
Skinuals Website: de website www.skinuals.com van Skinuals en alle gerelateerde subdomeinen, beheerd door Skinuals;
Voedingssupplement(en): door Skinuals verkochte en/of geleverde voedingssupplementen;
Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Dermis Health Group (met de handelsnamen Skinuals en KIVH), zoals in dit
document staan beschreven, en alle daarvan deel uitmakende documenten.
Artikel 2 – Toepasselijkheid & Aansprakelijkheid
2.1 De bepalingen van deze Voorwaarden gelden voor elk Aanbod, elke Overeenkomst, elk gebruik van de Diensten en elke
offerte van Dermis Health Group vanuit haar handelsnamen Skinuals en KIVH, tenzij met de wederpartij, verder Klant
genoemd, expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele voorwaarden van Klanten zijn niet van toepassing, tenzij deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk tussen
Skinuals en/of KIVH en de Klant zijn overeengekomen.
2.3 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid en/of onverbindendheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene
Voorwaarden tast(en) de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien één of meer bepalingen
uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend (b)lijken te zijn, blijven deze Algemene
Voorwaarden voor het overige of andere onverminderd van kracht. Dermis Health Group en haar handelsnamen zullen en
zijn gerechtigd om de eventuele nietige, vernietigbare c.q. onverbindende bepaling(en) te vervangen door bepalingen die
niet nietig, vernietigbaar c.q. wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze
Voorwaarden, afwijken van de nietige, vernietigde c.q. onverbindende bepaling(en).
2.4 Skinuals en/of KIVH heeft het recht, indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
werkzaamheden te laten verrichten door Derden.
2.5 Skinuals en/of KIVH is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook en door welke oorzaak
dan ook ontstaan, hetzij direct, hetzij indirect, welke het gevolg zijn van handelen en nalaten dan wel anderszins voor
rekening komen van derden.
2.6 Skinuals en/of KIVH is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct, hetzij indirect, van welke aard dan ook,
ontstaan doordat zij is uitgegaan dan wel mocht uitgaan van, door, of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
2.7 De Klant vrijwaart Skinuals en/of KIVH uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, tot vergoeding van enige schade.
2.8 Skinuals en/of KIVH staat los van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), alle opdrachtgevers en alle
werkgevers waar KIVH en/of Skinuals werknemers werkzaam zijn, of zijn geweest. Skinuals en/of KIVH staat ook los van de
bedrijven waar de aandeelhouders van Dermis Health Group werkzaam zijn, of zijn geweest.De informatie van
Skinuals/KIVH is gebaseerd op eigen normen, waarden en opinie, welke in de loop der jaren zijn beïnvloed door
opleidingen gevolgd door, werkervaringen van en bestudering van wetenschappelijke literatuur door de werknemers van
Skinuals/KIVH. 2.9 Bij een geadviseerd product en/of ingrediënt (waaronder, maar niet beperkt tot Skinuals en/of KIVH
producten) is de Klant zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of een bepaald product en/of ingrediënt gezond,
verantwoord en/of geschikt is voor de eindgebruiker. Enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit een verkeerde beoordeling
voor de klant, is altijd voor rekening en risico van de Klant, deze vrijwaart Dermis Health Group, Skinuals, KIVH en hun
medewerkers in de volste zin van het woord schade voortvloeiend uit een verkeerde beoordeling en indien ondanks een
juiste beoordeling het product en of ingrediënt toch tot gezondheidsschade leidt voor de eindgebruiker en zijn directe
familie. 2.10 Skinuals en/of KIVH gebruiken alleen met toestemming Content van anderen, en
vermelden altijd de bron. Mocht dit onverhoopt missen, neem dan contact met KIVH en/of Skinuals op. Skinuals en/of KIVH
zullen dan zo spoedig mogelijk de bronvermelding toevoegen en/of de Content desgewenst verwijderen of aanpassen.
2.11 Wanneer er verbinding wordt gemaakt met externe sociale netwerken van Skinuals en/of KIVH, zoals Instagram &
LinkedIn is het gebruik van deze netwerken onderworpen aan de voorwaarden van deze derde partijen.
Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
Aanbod vermeld.
3.2 Elk Aanbod van Skinuals en/of KIVH bevat een omschrijving (op de Website) van de Producten, Diensten, Opleidingen
en/of eventueel Onderwijsmateriaal, zodat duidelijk is welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan aanvaarding
van het Aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Partijen niet en geven de Klant geen
recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.
3.3 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Klant het Aanbod aanvaardt. Aanvaarding van het
Aanbod vindt plaats door het plaatsen van een Bestelling (op de Website) of door inschrijving van een Opleiding (op de
Website) EN het voldoen aan de gestelde voorwaarden en/of betaling. Na plaatsing van de Bestelling ontvangt de Klant per
e-mail een bevestiging van de Bestelling en de totstandkoming van de Overeenkomst. Dermis Health Group en haar
handelsnamen zijn gehouden om hun verplichtingen na te komen nadat betaling heeft plaatsgevonden.
3.4 Alle informatie in welke vorm dan ook die Partijen in verband met de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van een
Overeenkomst uitwisselen of al hebben uitgewisseld of waarmee zij worden dan wel zijn geconfronteerd, wordt door
Partijen als strikt vertrouwelijk beschouwd. Deze informatie wordt betiteld als ‘Vertrouwelijke Informatie’.
3.5 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, opslaan en/of kopiëren voor een ander doel dan waarvoor
deze aan hen is verstrekt. In geval van overtreding is de tekortschietende partij in verzuim en verbeurt zij aan de andere
partij zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is de boete ten bedrage van €25.000 per gebeurtenis. Deze boete laat het
recht op aanvullende schadevergoeding onverlet.
3.6 Het is verboden Vertrouwelijke Informatie op één of andere wijze aan derden te verstrekken, tenzij daartoe expliciet
schriftelijke toestemming van Skinuals en/of KIVH is gegeven.
3.7 Voorts verplichten Partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers die betrokken zijn bij de
(eventuele) totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst de beschikking zullen hebben over de Vertrouwelijke
Informatie.
Artikel 4 – Ontbinding overeenkomst
4.1. Het staat Dermis Health Group, met de handelsnamen Skinuals en KIVH vrij om van de Klant zekerheidsstelling voor
betaling te verlangen. Blijft deze verlangde zekerheidsstelling uit, dan heeft Dermis Health Group, met de handelsnamen
Skinuals en KIVH het recht om de bestelde leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
4.2 De vordering van Skinuals en/of KIVH is onmiddellijk opeisbaar zodra: de Klant in staat van faillissement wordt
verklaard, zijn eigen faillissement aanvraagt, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder
curatelestelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest. De klant is aansprakelijk voor de
door Skinuals en/of KIVH geleden (of nog te lijden) schade, waaronder ook transport-, opslag- en verzekeringskosten zijn
begrepen.
4.3 Dermis Health Group, met de handelsnamen Skinuals en KIVH heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
● de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;
● de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze
Overeenkomst;
● ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig,
surséance van betaling is aangevraagd of verleend;
● de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;
● de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.
4.4 Ingeval van ontbinding is Dermis Health Group, met de handelsnamen Skinuals en KIVH , geen vergoeding verschuldigd
aan de andere Partij.
Artikel 5 – Transport
5.1 Tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen, geschiedt het risico van verzending, transport en het lossen, in de
breedste zin van het woord, voor de Klant.
5.2 De wijze van transport van de goederen geschiedt naar keuze van Skinuals en/of KIVH. Indien de Klant een andere wijze
van transport wenst zal hij dat voorafgaand aan het transport schriftelijk kenbaar moeten maken. Eventuele hogere
kosten, bijvoorbeeld voor een door de Klant gewenste verzekering, komen ten laste van de Klant, daarnaast mag Skinuals
en/of KIVH hiervoor extra afhandelingskosten in rekening brengen.
5.3 Indien is overeengekomen dat transport van de bestelde Producten door de Klant zelf verzorgd zal worden of de Klant
de bestelling op het (hoofd)kantoor zelf wil ophalen, geschiedt dit voor het risico van de klant.
5.4 Voor bezorging buiten Nederland, in Zeeuws Vlaanderen of op de Waddeneilanden kunnen extra kosten in rekening
worden gebracht.
5.5 De te bezorgen Producten worden geleverd aan de deur op het bezorgadres. Indien dit, om welke reden dan ook niet
mogelijk is, geschiedt dit voor risico (en kosten) van de Klant.
Artikel 6 – De prijs en Betalingen
6.1 Skinuals en/of KIVH geeft nooit korting op korting, tenzij expliciet vermeld.
6.2 De hoogte van de te betalen verzendkosten staan vermeld op de Website. Dit bedrag wordt tijdens het bestelproces,
dus vóór betaling weergegeven op de Website. Bij Bestellingen vanaf €500,00 worden geen verzend- en
administratiekosten in rekening gebracht. Bij bestellingen onder de €500,- worden verzend- en administratiekosten in
rekening gebracht ter hoogte van €12,50 per bestelling.
6.3 Betaling kan alleen plaatsvinden in euro’s.
6.4 Bezwaren van de Klant tegen de juistheid van de factuur moeten uiterlijk 8 (acht) kalenderdagen na factuurdatum
schriftelijk en onderbouwd worden ingediend. Wordt binnen genoemde termijn geen bezwaar gemaakt, dan is de factuur
door de Klant aanvaard als juist.
6.5 De klant is verplicht alle factuurbedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te hebben betaald, tenzij
schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien de betaling niet op het gestelde tijdstip is voldaan, is de Klant in
verzuim zonder dat een verdere schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De Klant is de wettelijke rente per maand
verschuldigd over het factuurbedrag gerekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot volledige voldoening van de
factuur. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
6.6 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Skinuals en/of KIVH gerechtigd volledige betaling van het verschuldigde
factuurbedrag van de Klant te vorderen, voorafgaande aan de levering van de Producten, alsmede om van de Klant
zekerheidsstelling voor betaling te verlangen.
6.7 Indien de Klant met betaling in gebreke blijft zijn alle door Skinuals en/of KIVH te maken (buiten)gerechtelijke
(incasso)kosten voor rekening van de Klant.
6.8 Skinuals en/of KIVH is gerechtigd openstaande facturen bij haar kredietverzekeraar te melden en openstaande
facturen en nog te ontstane facturen over te dragen aan derden (cederen), niet beperkt tot zijnde derden in de zin van
artikel 1 van deze algemene voorwaarden en voorts is Skinuals en/of KIVH gerechtigd openstaande facturen te verpanden
aan derden, niet beperkt tot zijnde derden in de zin van artikel 1 van deze algemene voorwaarden.
6.9 De door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van kosten, aansluitend van rente en daarna van de
oudste schulden, ook als de Klant een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.
6.10 Het is de Klant niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen op te schorten of zijn vorderingen op Skinuals en/of KIVH
te verrekenen.
Artikel 7 – Levering
7.1 Bestellingen van Producten worden, na bevestiging (en eventuele gelijktijdige betaling na het bestelproces), zo snel
mogelijk geleverd. Skinuals en/of KIVH hanteert een richtlijn van circa 3 (drie) werkdagen.
7.2 De levertermijn zoals beschreven in artikel 7.1 en eventueel vermeld in communicatie met de Klant, gelden slechts bij
benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook,
geeft de Klant nimmer recht op een schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding is
ontstaan door opzet of grove schuld.
7.3 Als een Product tijdelijk niet op voorraad is, zal indien mogelijk, op de Website worden vermeld wanneer het Product
weer beschikbaar zal zijn.
7.4 Skinuals en/of KIVH behoudt het recht het bestelde in gedeelten te leveren. In dergelijk geval is Skinuals en/of KIVH
gerechtigd iedere deellevering separaat te factureren en zijn de geldende betalingsvoorwaarden overeenkomstig van
toepassing.
7.5 Indien een Skinuals en/of KIVH Product niet leverbaar is zal Dermis Health Group (met haar handelsnamen) zo spoedig
mogelijk leveren. Indien het niet te leveren Product na 3 (drie) maanden na bevestiging van de order nog niet is uitgeleverd
aan de Klant, wordt het gecrediteerd tot ten hoogste de factuurwaarde van het betreffende Product.
7.6 De Producten worden geleverd op het door Klant opgegeven adres. De Klant dient ervoor te zorgen dat het opgegeven
afleveradres volledig en juist is en dat de Producten op dat adres kunnen worden geleverd.
7.7 De Klant is verplicht de bestelde Producten in ontvangst te nemen. Mocht de Klant met ontvangst in gebreke blijven,
dan worden deze voor rekening en risico van de Klant bewaard.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1 Zolang het factuurbedrag en de eventuele rente en de bijkomende incassokosten betreffende de geleverde Producten
nog niet volledig betaald zijn, blijven de Producten eigendom van Skinuals en/of KIVH. Indien de Klant met de betaling van
het verschuldigde bedrag in gebreke blijft, is Skinuals en/of KIVH gerechtigd de Producten direct terug te halen van de
plaats waar deze zich bevinden . De Klant zal daarin alle medewerking verlenen. Alle kosten verbonden aan het terughalen
van de Producten komen voor rekening van de Klant. Skinuals en/of KIVH is eveneens gerechtigd eventuele schade aan
Producten op de Klant te verhalen of (mogelijke) waardevermindering van de Producten aan de Klant in rekening te
brengen.
8.2 De Klant is verplicht medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Skinuals en/of KIVH wenst te treffen
ter bescherming van het eigendomsrecht van Skinuals en/of KIVH. In geval van overtreding is de tekortschietende partij in
verzuim en verbeurt zij aan de andere partij zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is de boete ten bedrage van
€25.000 per gebeurtenis. Deze boete laat het recht op aanvullende schadevergoeding onverlet.
Artikel 9 – Controle
9.1 Controles op de geleverde bestelling (bijvoorbeeld de juiste aantallen, producten en het controleren op
(verpakkings)beschadigingen berust bij de Klant.
9.2 De hoeveelheid van de geleverde goederen, aangegeven op de vrachtbrief, afleveringsbon of ieder voor dat doel
gewaarmerkt document, worden als juist erkend, tenzij gebreken onmiddellijk door de Klant op het desbetreffende
ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde gebreken dienen daarnaast als Klacht, binnen 48 uur na aflevering
gedetailleerd en schriftelijk per mail aan Skinuals en/of KIVH te worden gemeld.
9.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de in lid 2 vermelde termijn, dan heeft de Klant geen recht
meer toe op herstel, vervanging of schadeloos-stelling.
9.4 Indien de klacht over de levering gegrond is worden de goederen door Skinuals en/of KIVH vervangen, hersteld of
gecrediteerd, tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende Producten.
9.5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed
hebben op de gebruikswaarde van eerder geleverde of nog te leveren Producten en/of Diensten, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn waaraan de Klant geen rechten kan ontlenen.
9.6 Gemelde gebreken op de geleverde bestelling kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding
geven tot opschorting van betaling van eerdere leveringen, of van nog plaats te vinden leveringen, of tot opzegging en
ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 10 – Klachten en geschillen
10.1 Op alle, onder deze Voorwaarden aangegane Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands
recht van toepassing.
10.2 Klachten over Skinuals of KIVH dienen schriftelijk en gemotiveerd per e-mail ingediend te worden onder vermelding
van het onderwerp ‘klacht’. Klachten over Skinuals kunnen gemaild worden naar info@skinuals.com . Klachten over KIVH
kunnen ingediend worden bij info@kivh.nl . Klachten worden door Skinuals en/of KIVH vertrouwelijk behandeld.
10.3 Klachten welke ontvangen zijn door Skinuals en/of KIVH worden geregistreerd in het klachtendossier van Skinuals
en/of KIVH. Na afhandeling van de Klacht(en) wordt het dossier tot 2 (twee) jaar bewaard.
10.4 Binnen 2 (twee) weken van ontvangstdatum wordt een Klacht afgehandeld. Echter, wanneer de afhandeling van de
Klacht meer tijd vergt, kan deze termijn worden verlengd. Degene die de Klacht heeft ingediend wordt hiervan op de
hoogte gesteld. Skinuals en/of KIVH zal in dat geval een reële indicatie geven binnen welke termijn Skinuals en/of KIVH
verwacht wordt dat de klachtafhandeling zal plaatsvinden. Indien een Klacht niet in behandeling genomen wordt, wordt de
indiener van de Klacht uiterlijk binnen 2 (twee) weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.
10.5 Indien door een Klacht extra onderzoek gewenst is door de klager, kunnen daar extra (onderzoek)kosten bij komen.
De geschatte kosten worden door Skinuals en/of KIVH voorafgaand aan het onderzoek teruggekoppeld aan de klager.
Indien vast komt te staan dat een Klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan voor rekening van de
klager. 10.6 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van
nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter
van de Rechtbank Rotterdam.
Artikel 11 – Herroepingsrecht
11.1 Zakelijke Klanten van Skinuals en/of KIVH hebben geen wettelijk recht op herroeping.
Artikel 12 – Merken en handelsnaam
12.1. Het is de Klant niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Skinuals en/of KIVH,
gebruik te maken van de handelsna(a)m(en), merken en/of Product(verpakking)en van Skinuals en/of KIVH en/of Dermis
Health Group.
Artikel 13 – Overmacht
13.1 Van overmacht is sprake als Skinuals en/of KIVH verhinderd wordt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk na te komen als (zowel direct als indirect) gevolg van (maar niet beperkt tot) oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging
van) terrorisme, burgeroorlog, bedrijfsbezetting, brand, waterschade, oproer, molest, revolutie, overstroming,
overheidsmaatregelen, werkstaking, politieke staking, een gebrek aan grondstoffen, ingrediënten of producten,
werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, Brexit, pandemieën (waaronder COVID-19), ziekte werknemers, locatie
problemen, weersomstandigheden, verkeersstoring, storing in de levering van energie, algemene vervoersproblemen
evenals niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of Derden waarvan Skinuals en/of KIVH afhankelijk zijn.
13.2 Met overmacht wordt eveneens bedoeld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Skinuals en/of
KIVH zijn ontstaan.
13.3 Omstandigheden van zodanige aard, en als naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van
Skinuals en/of KIVH kan worden verlangd, geeft Skinuals en/of KIVH het recht de overeenkomst op te schorten, op te
zeggen en/of de levering te vertragen, zonder dat Skinuals en/of KIVH tot enige schadevergoeding verplicht is.
Algemene aanvullende bepalingen Skinuals
Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de algemene voorwaarden van de Dermis Health Group. Wanneer er strijd is
tussen de algemene voorwaarden van Dermis Health Group en deze algemene aanvullende bepalingen van Skinuals
hebben de aanvullende bepalingen voorrang.
Artikel 1 – Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst
1.1 De gecontracteerde Distributeur wordt geacht te allen tijde bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften,
voorwaarden en/of bepalingen rondom de voedingssupplementen branche en deze in acht te nemen.
1.2 Verwijzingen door de gecontracteerde Distributeur naar zijn eigen voorwaarden worden door Skinuals uitdrukkelijk
afgewezen, tenzij door Skinuals en de Distributeur uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
1.3 Beschrijvingen van het Skinuals Aanbod op de Website, in promotiemateriaal en/of andere documentatie zijn zo
gedetailleerd en nauwkeurig mogelijk. De Klant kan aan de gegeven informatie geen rechten ontlenen. Minimale
afwijkingen geven de Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.
1.4 Indien door Skinuals een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn
getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren Producten kunnen van het monster, model
of voorbeeld afwijken ten tijde van de aanbiedingsfase en ook nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.5 Skinuals kan niet eerder verplicht worden om met de Productlevering te beginnen, dan nadat alle daarvoor
noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn, de eerste Producttraining is gevolgd en de distributieovereenkomst is
ondertekend. Tevens is voor Skinuals Producten/Voedingssupplementen volledige vooruitbetaling verschuldigd. Bij
hierdoor eventuele ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden
bijgesteld.
Artikel 2 – De prijs, betalingen en aanbiedingen
2.1 Product p rijsverhogingen binnen 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de distributieovereenkomst met Skinuals
Distributeurs zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
2.2 Distributeurs welke gecontracteerd zijn met Skinuals mogen de Skinuals Producten/Voedingssupplementen nimmer
aanbieden met korting op de consumentenverkoopprijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is gegeven door
Skinuals.
2.3 Aanbiedingen worden door Skinuals expliciet schriftelijk aangegeven en zijn maximaal 30 (dertig) kalenderdagen geldig
en gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen gelden altijd voor alle Skinuals Distributeurs. Na de
aangegeven periode mogen de Producten niet meer tegen de aanbiedingsprijs verkocht worden aan eindgebruikers. Indien
dit wel wordt gedaan, na de uiterste aanbiedingsdatum aangegeven door Skinuals, wordt een direct opeisbare boete in
rekening gebracht ter hoogte van de korting die is gegeven maal het aantal verkochte Producten in de periode na de
uiterste aanbiedingsdatum vermenigvuldigd met factor 4.
2.4 Skinuals, onderdeel van Dermis Health Group kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
2.5 Alle door Skinuals uitgegeven prijslijsten zijn vrijblijvend en aan voortdurende prijswijzigingen onderhevig. Prijzen
luiden te allen tijde in euro’s, tenzij anders aangegeven.
2.6 Skinuals is gerechtigd verpakkingskosten bij de gecontracteerde Distributeurs (als meerwerk) in rekening te brengen.
Deze kosten hoeven niet voortdurend in prijsopgaven verwerkt te zijn.
2.7 De gecontracteerde Distributeur is verplicht zich (online) te houden aan, en is verantwoordelijk voor juist gebruik van
productteksten, productinformatie en productomschrijvingen (welke door Skinuals worden aangeleverd). Skinuals is op
geen enkele manier en op geen enkele wijze aansprakelijk voor voortvloeiende schade als de gecontracteerde Distributeur
niet aan deze verplichting voldoet.
2.8 Skinuals is op geen enkele manier en op geen enkele wijze aansprakelijk (direct of indirect) voor voortvloeiende schade
door onjuiste, onvolledige of misleidende uitingen van de gecontracteerde Distributeur.
2.9 Bij de Skinuals Producten/Voedingssupplementen is volledige vooruitbetaling verschuldigd.
Artikel 3 – Wijziging verpakking
3.1 Behoudens het bepaalde in de eventueel van toepassing zijnde huidige wetgeving op de voedingssupplementen is
Skinuals gerechtigd de Producten in een gewijzigde verpakking, ten opzichte van de huidige, te verpakken en/of in andere
eenheden te wijzigen.
3.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Skinuals is het de gecontracteerde Distributeur niet toegestaan de geleverde
Producten in een andere verpakking, dan de originele Skinuals verpakking te verkopen. Tevens is het niet toegestaan losse
eenheden uit een verpakking te verkopen.
3.3 De gecontracteerde Distributeur heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het wijzigingen betreft in de te leveren
Producten, opmaak, teksten, etikettering, verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan
toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van het Product.
Artikel 4 – Producttrainingen
4.1 Distributeurs zijn verplicht eerst een Producttraining te volgen welke uit Afstandsonderwijs en/of Contactonderwijs
kunnen bestaan, georganiseerd en aangeboden door Skinuals. Na deze training, het aanleveren van de noodzakelijke
gegevens, ondertekening van de distributieovereenkomst en het in ontvangst nemen van de gedane bestelling, mag de
Distributeur de Producten in de praktijk/salon/kliniek/onderneming en eigen webshop aanbieden.
4.2 Mochten er in de toekomst meer (verplichte) Producttrainingen volgen vanwege uitbreiding van het assortiment, dan
zullen de Distributeurs hier tijdig van op de hoogte worden gesteld.
Artikel 5 – Producttrainingen – inschrijvingen
5.1 Inschrijvingen voor Producttrainingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Skinuals bevestigt per mail de
inschrijving van de Producttraining. Skinuals behoudt zich het recht voor binnen 14 (veertien) dagen afwijzend op een
inschrijving te beslissen, zonder opgave van redenen.
5.2 Door inschrijving accepteert de Klant (de toepasselijkheid van) de Algemene Voorwaarden van Dermis Health Group en
de Algemene aanvullende bepalingen van Skinuals.
5.3 Wanneer aan een Producttraining een maximum aantal deelnemers is verbonden en dit aantal is bereikt, wordt de
Klant een nieuwe, alternatieve datum gegeven.
5.4 De inschrijving voor een Producttraining is persoonlijk. Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, kan uitsluitend
degene die zich heeft ingeschreven of heeft laten inschrijven de Producttraining volgen. Het is de Klant dus niet toegestaan
de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een Derde over te dragen, of in het geval de Klant zijn personeel
heeft ingeschreven, de Opleiding door verschillende personeelsleden (al dan niet afwisselend) te laten volgen, tenzij
anders en uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5.5 In het Aanbod van de Producttraining , wordt indien van toepassing, aangegeven of en wanneer een diploma of
certificaat wordt verstrekt.
Artikel 6 – Producttrainingen – Duur en beëindiging van de overeenkomst
6.1 De overeenkomst met betrekking tot het volgen van een Producttraining wordt aangegaan na inschrijving van de Klant.
De datum genoemd in de bevestigingsmail die de Klant ontvangt na inschrijving van de Poducttraining wordt gezien als
startdatum van de Producttraining. Vanaf de startdatum gaat de periode van 30 dagen waarin de Klant geacht wordt een
gecontracteerde distributeur te worden. Zie ook artikel 6, 7 en 8 van de Algemene aanvullende bepalingen Skinuals.
6.2 Skinuals is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen (zowel direct als indirect) als
gevolg van, maar niet beperkt tot overmacht, weersomstandigheden, ziekten, pandemieën, die ervoor zorgen dat
nakoming van de afspraken, geheel of gedeeltelijk, door Skinuals dermate bemoeilijkt wordt en/of ervoor zorgt dat een
goede uitvoering van de Producttraining onmogelijk is. Met overmacht wordt eveneens bedoeld alle overige oorzaken die
buiten de schuld of risicosfeer van Skinuals zijn ontstaan. Zie ook artikel 13 van de Algemene bepalingen van Dermis Health
Group.
6.3 Skinuals kan de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen zonder gehouden te zijn tot betaling van enige
schadevergoeding of resterend lesgeld, als 1) de Klant op eigen initiatief niet meer deelneemt aan één of meer
trainingsonderdelen en/of 2) bij wederzijds goedvinden en/of 3) bij overlijden van de Klant.
Artikel 7 – Producttrainingen – Annulering, wijziging of (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
7.1 Indien de Klant de Producttraining (voortijdig en/of tussentijds) beëindigt en/of, binnen 30 kalenderdagen na
startdatum (zoals vermeld in artikel 6.1) geen distributieovereenkomst ondertekend retour zendt én geen bestelling
plaatst, ter waarde van het minimaal (eerste) orderbedrag, zoals genoemd in de distributieovereenkomst, worden de
kosten van de Producttraining (a €295 excl. 21% BTW) doorberekend aan de Klant, welke in dat geval binnen 14 dagen na
factuurdatum dient te worden voldaan. Zie artikel 6 van de Algemene bepalingen van Dermis Health Group.
7.2 Indien Skinuals bepaalt dat door omstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot, overmacht,
weersomstandigheden, ziekten, pandemieën, een Skinuals Producttraining niet door kan gaan, zal Skinuals op korte
termijn een nieuwe vervangende datum inplannen. Indien een vervangende datum niet mogelijk is heeft de Klant geen
recht op en (aanvullende) (schade)vergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Skinuals is uitgesloten.
7.3 Op Nederlandse nationale feestdagen worden geen bijeenkomsten aangeboden. Indien een Producttraining is gepland
op een Nederlandse nationale feestdag, wordt deze Producttraining geannuleerd.
7.4 Skinuals heeft te allen tijde het recht de samenstelling van de groepen, de docent, de groepsgrootte, de planning en/of
de cursuslocatie te wijzigen. Wijzigingen worden in principe tijdig aan de Klant kenbaar gemaakt.
7.5 Indien de docent van de betreffende Producttraining afwezig is heeft Skinuals het recht de bijeenkomst te annuleren,
een andere docent in te zetten of de bijeenkomst te verplaatsen. De Klant heeft geen recht op een (aanvullende)
schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Skinuals is uitgesloten.
7.6 Indien de Klant verhinderd is voor het bijwonen van een Producttraining, dient deze zich zo spoedig mogelijk, maar in
ieder geval vóór de startdatum/aanvang van de Producttraining, af te melden. Skinuals is niet verplicht trainingen te
herhalen voor een Klant die verhinderd is. De betaling van de producttraining blijft onverminderd verschuldigd indien deze
niet voor de startdatum schriftelijk is geannuleerd.
7.7 Volledige of gedeeltelijke restitutie van het Producttrainingsbedrag is uitsluitend ter beoordeling van Skinuals en enkel
mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst ten gevolge van ernstige ziekte van de Klant of
eerstegraads bloed- of aanverwant van de Klant of een andere calamiteit zijdens de Klant, waarbij geldt dat Skinuals een
bewijs daarvan kan verlangen en beoordeeld of er sprake is van een calamiteit.
Artikel 8 – Producttrainingen – De prijs en betalingen
8.1 Een (eerste) Producttraining kost €295,- (excl 21% BTW).
8.2 Indien de Klant na de startdatum van de Producttraining, binnen 30 kalenderdagen de distributieovereenkomst
ondertekend retour stuurt, alle noodzakelijke gegevens aanlevert en een bestelling plaatst met een minimaal orderbedrag
zoals genoemd in de distributieovereenkomst, wordt de Producttraining niet in rekening gebracht.
Artikel 9 – Producttrainingen – trainingsmateriaal en lessen
9.1 Er worden geen duplicaten van trainingsmateriaal ter beschikking gesteld.
9.2 Skinuals is nimmer aansprakelijk voor overschrijding van de leveringstijd door vertraagde toelevering van
trainingsmateriaal door Derden.
9.3 De Klant dient zich in en om de locaties waar de Producttraining plaatsvindt, te houden aan de daar geldende regels en
voorschriften.
9.4 Skinuals behoudt zich het recht voor af te wijken van de in de aankondiging aangegeven volgorde en/of inhoud van het
programma van de Producttraining of andere sprekers/docenten in te zetten.
Artikel 10 – Klachten en geschillen
10.1 Eventuele klachten over de (kwaliteit) van de door Skinuals gegeven Producttraining dienen uiterlijk binnen 8 (acht)
kalenderdagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Skinuals kenbaar te worden gemaakt per mail aan
info@skinuals.com Bij het uitblijven hiervan wordt de Klant geacht geen klachten te hebben en Skinuals te hebben voldaan
aan zijn verplichtingen.
10.2 De bewaarcondities van de Skinuals Voedingssupplementen zoals omschreven op de verpakkingen dienen altijd in
acht genomen te worden. Op het moment van ontvangst is de Klant verantwoordelijk voor het nastreven van de gestelde
bewaarcondities en voor het overbrengen van deze informatie aan de eindgebruiker. Indien er Klachten zijn betreffende de
ranzigheid van Voedingssupplementen zal het supplement vergeleken worden met monsters van hetzelfde batchnummer
die Skinuals heeft bewaard.
Artikel 11 – Garanties en verjaringstermijn
11.1 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud
daaraan door Klant en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Skinuals, Klant of derden aan het
Product wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd
die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven
wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar Skinuals geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme temperaturen of regenval) et cetera.
11.2 Indien de door Leverancier verstrekte garantie een Product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de
garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
11.3 De gecontracteerde Distributeur moet Skinuals uiterlijk binnen 6 (zes) maanden nadat zij bekend is geworden met of
bekend had kunnen zijn met de door haar geleden schade hiervoor aan te spreken. Na deze termijn komt iedere
aansprakelijkheid van Leverancier te vervallen door verjaring.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Met het geven van de Producttraining gaat Skinuals een inspanningsverplichting aan met de Klant. Hoewel met
betrekking tot de inhoud van de door Skinuals geleverde Producttrainingen de uiterste zorg in acht wordt genomen, kan
Skinuals niet de aanwezigheid van fouten of onjuistheden uitsluiten. Skinuals is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
eventuele schade, direct of indirect, door dergelijke fouten of onvolledigheden, ook niet ten aanzien van eindgebruikers,
dat is te allen tijde de Klant
12.2 Skinuals sluit iedere aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel en/of schade aan (persoonlijke) eigendommen van
Klanten, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behalve wanneer er sprake zou zijn van grove opzet of grove schuld.
12.3 Aan informatie op www.skinuals.com en andere online platforms, of websites waar uitingen van Skinuals op zijn
vermeld aangaande Producttrainingen kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitverbetering en/of
herprogrammering behoudt Skinuals zich het recht voor het trainingsprogramma ten opzichte van de aankondiging, zowel
organisatorisch als inhoudelijk, aan te passen.
12.4 Skinuals, de docenten van en Derden die namens Skinuals optreden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen die duiden op aanbevelingen/adviezen.
De Klant wordt met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de
eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de
praktijksituatie worden toegepast.
Artikel 13 – Eigendomsbehoud en auteursrecht
13.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het Producttrainingsmateriaal of enig ander werk
voortvloeiend of verband houdende met de Overeenkomst, het volgen van een Producttraining en indien van toepassing
het doen van een examen, rust bij Skinuals, dan wel bij derden. De intellectuele eigendomsrechten rusten nooit bij de
Klant.
13.2 Het door Skinuals verstrekte, vervaardigde en/of ter beschikking gestelde trainingsmateriaal of enig ander werk is
uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de Klant, ongeacht de wijze daarvan, verboden de verkregen informatie in
zijn geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of te openbaren door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige
andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skinuals. Het is tevens verboden foto’s, geluids- en/of
beeldopnamen van/tijdens Contactonderwijs en/of Afstandsonderwijs te maken en te verspreiden. Tenzij anders
aangekondigd tijdens de Producttraining.
Algemene voorwaarden Dermis Health Group, versie 1, opgesteld oktober 2020.